Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου

Η εποχή που διανύουμε χαρακτηρίζεται από συνεχείς αλλαγές. Ο βασικός ρόλος του Εσωτερικού Ελεγκτή είναι να βρίσκεται δίπλα στις Διοικήσεις των επιχειρήσεων με ενεργητική συμμετοχή σε πεδία, όπως την:

  • Εφαρμογή της μεθοδολογίας συνεχούς ελέγχου και εποπτείας, όπου προτείνει τα σημεία ελέγχου σε διαδικασίες τμημάτων π.χ. ανθρώπινο δυναμικό, οικονομική υπηρεσία κλπ. ως εργαλείο πρόληψης για να μην παρουσιάζονται σφάλματα, που μπορεί να έχουν σοβαρές συνέπειες για τη βιωσιμότητα μιας επιχείρησης.

  • Εκτέλεση ειδικών ελέγχων αναγνώρισης περιπτώσεων απάτης ή κακοδιαχείρισης (fraud audit), όπου απαιτείται ιδιαίτερη διαχείριση των αποδεικτικών στοιχείων, της διεξαγωγής συνεντεύξεων και της σύνταξης των εκθέσεων ελέγχου.

Η ελεγκτική προσέγγιση της Posidonia Brain, προσαρμόζεται στις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης, είναι σύμφωνη με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα και τη νομοθεσία στην Ελλάδα.