Υπηρεσίες Επιχειρησιακής Οργάνωσης - Αναδιοργάνωσης

Ο σχεδιασμός ή ανασχεδιασμός των διαδικασιών (Process engineering -reengineering) βελτιώνει τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης και μπορεί να οδηγήσει σε ριζικές αλλαγές σε όλους τους τομείς. Προσδιορίζει ή επαναπροσδιορίζει τους στόχους της, τον τρόπο λειτουργίας της, τον ρόλο κάθε εργαζόμενου, την επιχειρηματική  πολιτική της, τις ψηφιακές δεξιότητές της.

Η διαδικασία ξεκινά με την καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης: χαρτογράφηση διαδικασιών (Process mapping), αποτύπωση οργανογράμματος, δομή λειτουργιών της επιχείρησης, περιγραφή θέσεων εργασίας (job descriptions), διαμόρφωση κανονισμού λειτουργίας κλπ.

Στόχος της επιχειρησιακής οργάνωσης-αναδιοργάνωσης είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας, της ρευστότητας. Τα ανταποδοτικά οφέλη που αποκομίζει κάθε επιχείρηση, καθιστούν απαραίτητη τη διαδικασία αυτή σε ένα αβέβαιο και διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.